Archive for the ‘Styrelsen for Bibliotek og Medier’ Category

MarcXchange guidelines

22. december 2011

Her lige før jul er publiceret:

Guidelines for exchange of danMARC2 records in MarcXchange (danZIG-specification 11) http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/publikationer_engelske/andre/Guidelines_for_exchange_of_danMARC2_records_in_MarcXchange.pdf

Bemærk at denne type annoncering af færdige specifikationer fremover primært vil ske på den nye blog Biblioteksstandarder i Danmark https://biblioteksstandarder.wordpress.com/

Bemærk endvidere at Styrelsen for Bibliotek og Medier pr. nytår fusionerer med Kunststyrelsen og Kulturarvsstyrelsen til Kulturstyrelsen. Men opgaverne består og denne og ovennævnte blog forsætter uden ændringer.

Godt nytår og god jul.

 

Med venlig hilsen

Leif Andresen

 

Reklamer

Statistik ud fra fødselsår

19. december 2011

Om folkebiblioteksstatistik: I forbindelse med aktivering af information om fødselsår på udlån og fornyelser til enkeltpersoner har det vist sig, at der er er otte folkebiblioteker, som falder under en grænse med 95% oplyste, som Danmarks Statistik anvender.

Opmærksomheden henledes på at Specification of statistic files for Danish public libraries http://biblstandard.dk/statistic/Specification-public-libraries_2009-12-09.htm siden gældende for 2008 har haft Year of birth obligatorisk for Recipient code and. Kort sagt: for personlige lånere.

Systemleverandørerne opfordres til at sikre, at de lokale systemer sættes op, således at fødselsår som standard kan anvendes af udtræksprogrammelet til folkebiblioteksstatistik.

med venlig hilsen

Leif Andresen

Styrelsen for Bibliotek og Medier

 

 

Registrering af fødselsår på folkebiblioteksstatistik

1. september 2011

I folkebiblioteksstatikken indsamles der som del af udlån og fornyelse fødselsår for hvis Borrower category er per for personlige lånere.

Disse data er ikke præsenteret i statistikken for 2010, men efter aftale mellem Danmarks Statistik og Styrelsen for Bibliotek og Medier vil det ske for 2011 og følgende år.

Derfor opfordres til at systemleverandører henleder deres folkebibliotekskunders opmærksomhed på hvordan de kan sikre at fødselsår kommer korrekt med i den indberettede statistik.

med venlig hilsen

Leif Andresen

Styrelsen for Bibliotek og Medier

Gem alle mine lån

8. august 2011

På  danZIG-mødet ultimo juni 2011 blev drøftet Gem alle mine lån – et muligt udviklingsprojekt med national service i bibliotek.dk regi med mulighed for at en låner kan få gemt gamle lån.

Se http://profblog.bibliotek.dk/archive/2011/06/10/gem-alle-mine-laan

Fra det endnu ikke udsendte referatudkast:

Leif Andresen forklarede, at dette ønske var dukket op med jævne mellemrum gennem de seneste år, det har især været nævnt i flere på hinanden følgende bibliotek.dk brugerundersøgelser.

Biblioteksfagligt udvalg om bibliotek.dk havde behandlet det på et møde og det blev besluttet at sende ønsket ud til drøftelse i biblioteksverdenen. Derfor var pkt. på dagsordenen i dag, for at få en tilbagemelding fra systemleverandørerne. Leif Andresen var ikke kun interesseret i kommentarer om det rent tekniske, men også om synspunkter på selve servicen

Flemming Pedersen mente, at hvis der skal udvikles en national service til bibliotek.dk, så må den også kunne bruges i de lokale systemer.

Leif Andresen bad om, at tilbagemeldinger blev givet som email personlig til ham senest d. 22. august 2011, indeholdende en holdning til om systemerne vil kunne håndtere en sådan service. Hvis projektet skal igangsættes fra januar 2012, er vigtigt at tilbagemeldingsfristen overholdes. Leif Andresen understregede, at dette var en proces, der måske endte med at projektet ikke blev igangsat fordi det måske var for dyrt, men derfor var det vigtigt at alle argumenter for og imod kom med.

Systemleverandørerne gøres derfor opmærksom på tilbagemeldingsfristen 22. august 2011.

Med venlig hilsen

Leif Andresen

Styrelsen for Bibliotek og Medier

 

Ny datamodel 2011 for databrønd

27. juli 2011

 

På danZIG-mødet ultimo juni 2011 blev orienteret om en rapport om ny datamodel for DNC’s databrønd. Både bibliotek.dk og DanBib vil blive porteret til databrønden i løbet af de kommende år. Det skal understreges der ikke umiddelbart vil være noget ændringer i dataleverancer til og fra DanBib.

Det blev aftalt på danZIG-mødet at information til systemleverandører om datamodellen sker på denne blog.

Se nærmere: http://danbib.dk/index.php?doc=datamodel_ny

 

Med venlig hilsen

Leif Andresen

Styrelsen for Bibliotek og Medier

Opdateringer til NCIP guidelines – Update of NCIP Guidelines

27. juli 2011

Der er netop publiceret en række opdateringer til NCIP Implementation Guidelines. Det sker i et fælles dokument: http://biblstandard.dk/ncip/ncip_update.htm. Der er tilføjelser til NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between Danish libraries and other agencies (danZIG-specification 03) og NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between General User Interfaces being Brokers and Local Library Systems (danZIG-specification 06).

Det handler om at tilføje oplysning om tidsskriftsnummer til lånerstatus, håndtering af bogbusholdeplads, flere oplysninger om materiale til afhentning samt om at dublere adresseinformation, så elektronisk adresse også medsendes (a.h.t. mail/telefon synbar i lånertjek fra netpunkt.dk).  Ændringer foretages efter aftale på danZIG-møde ultimo juni 2011.

Samtidig rykkes systemleverandører for support-information for NCIP guidelines – gerne med angivelse af hvor disse ændringer forventes implementeret.

Med venlig hilsen

Leif Andresen

Styrelsen for Bibliotek og Medier

Ny søgekode for Tilgængelighed

26. juli 2011

Der er lavet en ny søgekode tg for tilgængelighed for interurbant lån dækkende felt 096, delfelterne r og u. Delfelt u er tekstfelt for hvorfor ikke tilgængeligt, men delfelt r er nyt delfelt for kode om tilgængelighed.

Se nærmere om ny funktion på: http://www.danbib.dk/index.php?doc=bestil_096r-koder

Se definition af ny søgekoder i: http://biblstandard.dk/kat/docs/praxisrulesupdate.htm

Se beskrivelse af Z39.50 funktionalitet: http://biblstandard.dk/danzig/specupdate.htm

 

med venlig hilsen

Leif Andresen

Styrelsen for Bibliotek og Medier

Bestandsindberetning til Biblioteksafgiften

26. juli 2011

Der er publiceret en ny specifikation for Bestandsindberetning til Biblioteksafgiften. Den kan bruges for 2011 i januar 2012 og er obligatorisk for 2012 i januar 2013.

Se: http://biblstandard.dk/bia/doc/bestandindbia.htm

Der er tale om en forenkling, idet indberetning i ISO2709 af lokale poster med 9-faustnumre bortfalder.

med venlig hilsen

Leif Andresen

Styrelsen for Bibliotek og Medier

Specifikation af serviceinterface for Person

11. juli 2011

IT- og Telestyrelsen har sendt Specifikation af serviceinterface for Person i høring: https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146002719

Med denne specifikation lægges op til en form for vedligeholdelse af personoplysninger.

 

Til orientering.

med venlig hilsen

Leif Andresen

Styrelsen for Bibliotek og Medier

Om det klassiske systemmarked

27. april 2011

Det kan oplyses, at DBC har orienteret Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at DBC’s tilbagetrækning det klassiske systemmarked er blevet forsinket, men at tilbagetrækningen forventes påbegyndt inden udgangen af 2011. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har taget dette til efterretning.

med venlig hilsen

Leif Andresen

Styrelsen for Bibliotek og Medier