Archive for the ‘NCIP’ Category

Opdateringer til NCIP guidelines – Update of NCIP Guidelines

27. juli 2011

Der er netop publiceret en række opdateringer til NCIP Implementation Guidelines. Det sker i et fælles dokument: http://biblstandard.dk/ncip/ncip_update.htm. Der er tilføjelser til NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between Danish libraries and other agencies (danZIG-specification 03) og NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between General User Interfaces being Brokers and Local Library Systems (danZIG-specification 06).

Det handler om at tilføje oplysning om tidsskriftsnummer til lånerstatus, håndtering af bogbusholdeplads, flere oplysninger om materiale til afhentning samt om at dublere adresseinformation, så elektronisk adresse også medsendes (a.h.t. mail/telefon synbar i lånertjek fra netpunkt.dk).  Ændringer foretages efter aftale på danZIG-møde ultimo juni 2011.

Samtidig rykkes systemleverandører for support-information for NCIP guidelines – gerne med angivelse af hvor disse ændringer forventes implementeret.

Med venlig hilsen

Leif Andresen

Styrelsen for Bibliotek og Medier

Reklamer

NCIP specifikationer – supportdeklarationer mangler

11. februar 2010

Det er desværre kun de to først udgivne NCIP guidelines, som har nogle supportdeklarationer. Da der er flere som på det sidste har noget at fortælle, vil vi bede alle systemleverandører om at melde tilbage.

 Support Danish NCIP Guidelines DCB-3

NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between bibliotek.dk and local library systems http://biblstandard.dk/ncip/support_bibdk.htm

NCIP Implementation Guidelines: NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between General User Interfaces being Brokers and Local Library Systems http://biblstandard.dk/ncip/support_collaboration.htm

 Support Danish NCIP Guidelines DCB-2

NCIP Implementation Guidelines: Combined public-school libraries http://biblstandard.dk/ncip/support_compubsco.htm

NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between Integrated (strongly-coupled) and Connected (weakly-coupled) Libraries http://biblstandard.dk/ncip/support_cooperative.htm

 Det skal understreges at en supportdeklaration gerne må indeholde detaljer. Under ”remark” medtager vi gerne flere linjer. Det vil f.eks. for Collaboration between Integrated (strongly-coupled) and Connected (weakly-coupled) Libraries være oplagt at anføre hvis alene ”weakly-coupled” understøttes.

Leif Andresen

Chefkonsulent

Styrelsen for Bibliotek og Medier

Hvilken NCIP version skal ny NCIP guidelines understøtte?

11. maj 2009

På NISO’s hjemmeside findes NCIP i to versioner:

Z39.83 (Part 1) Superseded [NISO] Circulation Interchange Part 1: Protocol (NCIP) ANSI/NISO Z39.83 (Part 1)
Z39.83 (Part 2) Superseded Circulation Interchange Part 2: Protocol Implementation Profile 1 ANSI/NISO Z39.83 (Part 2)
og
Z39.83-1 Published NISO Circulation Interchange Part 1: Protocol (NCIP) ANSI/NISO Z39.83-1
Z39.83-2 Published NISO Circulation Interchange Protocol (NCIP) Part 2: Implementation Profile 1 ANSI/NISO Z39.83-2

På et møde i danZIG’s NCIP arbejdsgruppe blev aftalt at styrelsen skulle undersøge de forskellige leverandører planer med hensyn til også at understøtte 2008-versioner. Det forventes at alle leverandører understøtter 2002-versioner, jf. de i efteråret publicerede NCIP guidelines.

Det er aktuelt for at afklare nvilken NCIP version ny NCIP guidelines skal understøtte, jf.
https://syslev.wordpress.com/2009/03/24/videreudvikling-af-ncip-guidelines/
Svar venligst hurtig – enten med kommentar her – eller som email til undertegnede.
Med venlig hilsen

Leif Andresen
LEA@bibliotekogmedier.dk
Specialkonsulent
Styrelsen for Bibliotek og Medier

Videreudvikling af NCIP guidelines

24. marts 2009

Til danZIG, danZIG’s NCIP arbejdsgruppe og bibliotekssystemleverandørerne

 

Bibliotekerne har igennem de sidste 20 år givet lånerne en stadig enklere tilgang til de fysiske materialer. Startende med beholdningsregistrering og lokale kataloger med søgeadgang, dernæst etablering af samspil mellem bibliotekssystemer (søgning Z39.50) og etableringen af bibliotek.dk. Fulgt op med effektivisering og automatisering af det interurbane lånesamarbejde:

  • beholdningsopslag med Z39.50 holdings – først som trafiklys i DanBib og senere i bibliotek.dk
  • automatisk bestilling fra DanBib/BOB til lokalsystemer med Z39.50 ILL (Zbestill)
  • tjek af låneridentitet fra bibliotek.dk til lokalsystem (to modeller: Z39.50 og NCIP)
  • lånergeneret fjernlån med regelbaseret godkendelse af lånerbestilling omsat til interurbanlånebestillinger (kaldet automatisk fjernlån).

 

Det bliver nu i 2009 fulgt op af opslag i lokalsystemer fra bibliotek.dk, så en bruger kan se egne lån og bestillinger – og forny lån og slette bestillinger – på alle sine biblioteker i én arbejdsgang. Og låneren kan desuden ikke mindst også bestille materiale i eget bibliotek i bibliotek.dk brugergrænsefladen. Det bygger på en udvidet anvendelse af NCIP, som er specificeret i de tre NCIP guidelines i efteråret 2008.

 

Lånerne får dermed udvidet og nemmere adgang til information om egne forhold.

 

De årlige brugerundersøgelser om bibliotek.dk viser bl.a., at brugerne har svært ved at forstå, hvornår de er i bibliotek.dk og hvornår i lokalsystem. Samtidig er der blandt brugerne ikke den samme adskillelse mellem det ene og det andet bibliotek, som vi oplever som professionelle i biblioteksverdenen.

 

Derfor er det næste trin oplagt: gøre det muligt for brugerne at bruge bibliotekerne under ét. Eller sagt lidt forsimplet: vi skal droppe det for lånerne at unødvendige bureaukrati, at det betyder noget hvor et materiale er lånt.

 

Det handler om tilgængelighed. Der er mange tiltag for at gøre især elektronisk materiale tilgængeligt – både nye søgemetoder og håndtering af ophavsret. Det er nødvendigt, men tilgængeligheden af bøger og andet fysisk materiale er også vigtig og vil være det i mange år fremover.

 

Visionen er:

  • En låner skal kunne låne og aflevere hvor som helst
  • En låner skal kunne bestille som nu til afhentning på eget bibliotek
  • En låner skal som straks-service kunne bestille på andet bibliotek – mod et standardgebyr

 

Det er ikke enkelt. Og det kræver forberedelser. Men derfor er det også nødvendigt at gå i gang nu.

 

Det skal forberedes at tage betalingsforhold ind i dataudveksling af udlånsinformationer og gøre det muligt at aflevere på andet bibliotek end eget bibliotek – og få afleveringskvittering.

 

Teknisk handler det om udvide NCIP guidelines med økonomiske transaktioner, aflevering remote, oprette remotelånere og formentlig yderligere forhold. Det kan også blive nødvendigt at inddrage andre standarder og vejledninger til disse.

 

Med hensyn til økonomiske transaktioner handler det ikke blot om betaling for konkrete ydelser, men også efterfølgende gebyrer for ikke mindst for sen aflevering. Håndtering af økonomiske transaktioner også i forhold til andre end ”egne lånere” vil også være nødvendig ved håndtering af adgang til elektroniske ressourcer.

 

Det helt grundlæggende er at sikre det teknologiske og standardmæssige grundlag. Der er naturligvis adskillige andre udfordringer, men erfaringerne viser, at det tager tid at tilvejebringe den nødvendige konsensus om det teknologiske og standardmæssige grundlag. Derfor vil Styrelsen for Bibliotek og Medier nu tage de første skridt. Det vil i praksis ske ved, at danZIGs NCIP arbejdsgruppe vil blive indbudt til et møde i løbet af kort tid.

 

 

Med venlig hilsen

 

Leif Andresen

Styrelsen for Bibliotek og Medier

 

Sendt til medlemmer af danZIG, danZIGs NCIP arbejdsgruppe samt offentliggjort på Bibliotekssystemleverandørblog https://syslev.wordpress.com/

danZIG-specifikation for udveksling af udlånsdata

4. september 2008

danZIG-specifikationer for udveksling af udlånsdata i høring med frist 6. oktober 2008:

– NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between Danish libraries and other agencies 
– NCIP Implementation Guidelines: Collaboration between bibliotek.dk and local library systems 
– NCIP Implementation Guidelines: Combined public-school libraries

Se nærmere på styrelsens hjemmeside: http://www.bs.dk/content.aspx?itemguid={793060E9-AB56-424B-A016-EC5CA90F0499}#

 
Leif Andresen
Styrelsen for Bibliotek og Medier