Skribentarkiv

Ny standard for ILL – transaktioner – og nye profiler

31. december 2013

I december 2013 forelå afstemningsresultatet om ISO/DIS 18626 Interlibrary Loan Transactions, der blev vedtaget enstemmigt i ISO TC46/SC4. Det betyder at denne standard bliver publiceret i starten af 2014 som ny ISO standard.

Som opfølgning på dette blev tidligere i 2013 danZIG ILL arbejdsgruppen re-aktiveret med undertegnede som tovholder også efter at jeg pr. 1.9.2013 overgik til ansættelse på Det Kongelige Bibliotek. Gruppen har behandlet udkast til profiler for dels ISO 20775:2009 Information and documentation — Schema for holdings information og dels ISO 18626 Information and documentation — Interlibrary Loan Transactions. Endelige udkast kommer til høring i arbejdsgruppen lige efter nytår og den obligatoriske en  måneds offentlig høring følger formentlig sidste i januar.

Profilerne vil få titlerne Danish ISO 20775 profile for holdings requests og Danish ISO 18626 profile for ILL transactions.

Baggrundsorientering kan ses her:

Forberedelse af migration fra Z39.50. Orientering ved Leif Andresen
http://biblstandard.dk/danzig/migration_aug2013.htm

 

med venlig hilsen

Leif Andresen

Reklamer

Biblioteksstandarder i Danmark – december 2013

31. december 2013

Opmærksomheden henledes på at der lige før jul blev publiceret:

Biblioteksstandarder i Danmark – december 2013

Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark

http://www.kulturstyrelsen.dk/videnbank/publikationer/biblioteksstandarder-i-danmark-2013/

Af Camilla Riis Petersen, Kulturstyrelsen og Leif Andresen, Det Kongelige Bibliotek

 

Bemærk at der under noter om “Aktuelt” optræder en del ting, som ikke er blevet særskilt annonceret på denne blog.

Særligt henledes opmærksomheden på de to sidste afsnit i kapitel 7.7. (citat):

Kulturstyrelsen vil fremover organisere arbejdet med teknisk

interoperabilitet i bibliotekerne på en ny måde, og agter at nedsætte et udvalg til understøttelse af dette arbejde. Udvalget har som overordnet formål at sikre og koordinere teknisk samspil i bibliotekerne, og give bibliotekerne en mere direkte indflydelse på dette arbejde. Udvalget skal i denne sammenhæng fungere som sekretariat for danZIG, RFID kontaktudvalg og FRIB (se 7.8 og 7.10) hvilket blandt andet indebærer koordination på tværs af de nævnte udvalg, planlægning og afholdelse af møder, samt iværksættelse af og opfølgning på initiativer. Udvalget har dog også mulighed for at iværksætte initiativer, som ligger ud over disse rammer.

Udvalget vil bestå af repræsentanter fra bibliotekerne, heriblandt en formand, samt en repræsentant fra Kulturstyrelsen.

 

med venlig hilsen

Leif Andresen

Forberedelse af migration fra Z39.50

27. marts 2013

Der er lagt en lidt bredere orientering på biblstandard.dk:  Forberedelse af migration fra Z39.50

http://biblstandard.dk/danzig/migration_mar2013.htm  

Udover at orientere om forløbet indtil nu, så indeholder orienteringen også noget om mine forventninger til forløbet.

Orienteringen dækker både søgning i fremtiden på kort sigt, på længere sigt, et nyt beholningsformat og ny standard for ILL.

Med venlig hilsen

Leif Andresen

Kulturstyrelsen

Workshop om databrøndudvikling – indbydelse

10. januar 2013

En væsentlig infrastrukturkomponent for de nationale systemer bibliotek.dk og DanBib og for en lang række folkebiblioteker er “databrønden”. Dermed er den fortsatte udvikling af databrønden ikke blot vigtig for folkebibliotekerne og Kulturstyrelsen, men også for øvrige biblioteker, for DDB, for TING, for DBC og for alle softwareudviklere i forhold til bibliotekerne.

 Databrønden er i drift med version 2.0 i forhold til TING biblioteker og version 3.0 er i betadrift på bibliotek.dk. En kommende opgave er derfor en migrering til en næste version – formentlig en version 3.1. Dette er i sagens natur et emne, som er relevant i forhold til alle ovennævnte interessenter. Derfor er det nødvendigt med en åben proces.

 Kulturstyrelsen vil derfor indbyde til en åben workshop i marts 2013 om den videre udvikling af databrønden.

 Alle interesserede parter bedes derfor gå til Doodle http://www.doodle.com/pzzi8u6muc2exa8h og anføre bibliotek/institution/firma samt navn og markere de dage, hvor vedkommende kan deltage i en workshop.

 Onsdag den 23. januar 2013 kl. 10.00 er frist for interessetilkendegivelse på Doodlen

 Evt. supplerende bemærkninger anføres som ”Comments” på Doodlen.

 

 Med venlig hilsen

 Leif Andresen

Kulturstyrelsen

 

Sendt til de officielle mailadresser for bibliotek med databrøndadgang:

Albertslund Bibliotek

Allerød Biblioteker

Biblioteket Sønderborg

Billund Bibliotekerne og borgerservice

BrøndbyBibliotekerne

Esbjerg Kommunes Biblioteker

Faxe Kommunes Biblioteker

Fredericia Bibliotek

Frederiksberg Kommunes Biblioteker

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Gentofte Bibliotekerne

Gladsaxe Bibliotekerne

Glostrup Bibliotek

Halsnæs Kommune. Bibliotekerne

Hedensted Bibliotekerne

Helsingør Kommunes Biblioteker

Herning Bibliotekerne

Horsens Bibliotek

HvidovreBibliotekerne

Ishøj Bibliotek

Koldingbibliotekerne

Københavns Biblioteker

Lemvig Bibliotek

LollandBibliotekerne

Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne

Middelfart Bibliotek

Nyborg Bibliotek

Odense Centralbibliotek

Randers Bibliotek

Ringsted Bibliotek

Rødovre Kommunebiblioteker

Silkeborg Bibliotekerne

Skanderborg Bibliotek

Slagelse Bibliotekerne

Tønder Kommunes Biblioteker

Tårnby Kommunebiblioteker

Varde Bibliotek

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejle Bibliotekerne

Aabenraa Bibliotekerne

Aalborg Bibliotekerne

Aarhus Kommunes Biblioteker. Borgerservice og Biblioteker

Desuden sendt til:

TING Council ved Bo Fristed

Kulturstyrelsen, Leif Andresen

Kulturstyrelsen, Erik Thorlund Jepsen

DDB, Glenn Leervad-Bjørn

DDB, Michael Anker

DEFF programgruppe A formand, Jacob-Steen Madsen

DEFF Sekretariatet, Bo Öhrström

DEFF Sekretariatet, Lise Mikkelsen

DBC, Carsten H. Andersen

DBC, Stig Merrild Madsen

DBC, Bo Weymann

DBC, Bente Schade Poulsen

DBC, Kirsten Larsen

Samt til bibliotekssystemleverandører via:

Bibliotekssystemleverandør blog (https://syslev.wordpress.com/)

Og til:

danZIG-listen

Statistik-cookie advarsel og bibliotek.dk

12. oktober 2012

Den offentlige debat om cookies-bekendtgørelsen har vist, at bibliotek.dk – som de fleste andre danske sites – ikke overholder kravet om at brugeren aktivt skal sige ja til at der placeres cookies også til statistik på brugerens pc.

Som mange andre web-tjenester har bibliotek.dk endnu ikke indført aktiv accept af statistik-cookies. Dette krav om aktiv accept af cookies er en følge af ny EU-lovgivning. Det fremgår af udtalelse fra en kontorchef i Erhvervsstyrelsen, at denne styrelse har valgt at give hjemmesiderne tid til at implementere cookies direktivet. Det fremgår at den uformelle ramme herfor er et år. På denne baggrund er besluttet, at den nuværende version af bibliotek.dk ikke omlægges, men at den kommende nye version af bibliotek.dk skal overholde kravet.

Status oktober 2012 er at en række offentlige sites har indført en enkel model, hvor accept af cookie er en forudsætning for at kunne benytte de pågældende sites. Da denne model er relativ enkel og derfor har et lavt omkostningsniveau, er det besluttet at bibliotek.dk skal følge state-of-the-art.

Rent praktisk er indførelsen af en sådan cookie-advarsel en del af implementeringen af den nye bibliotek.dk brugergrænseflade og dermed den privatlivspolitik, som skal justeres til dette nye site. Implementeringen sker derfor når privatlivspolitiken er stabil og klar beskrevet i forhold til arkitekturen på den nye bibliotek.dk brugergrænseflade. Dette vil ikke være på plads når den første betaversion af den nye bibliotek.dk lanceres inden nytår, men forventes klar senest primo marts 2013.

Ovenstående handler sådan set alene om bibliotek.dk, men kan naturligvis have betydning for beslutninger i andre sammenhænge.

Med venlig hilsen

Leif Andresen

Kulturstyrelsen

Statistik cookies er ikke tilladt

8. juni 2012

Vi er i Kulturstyrelsen blevet opmærksomme på, at en af bestemmelserne i Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr(1) i den tilhørende Vejledning om nye regler om lagring af cookies og lignende teknologier(2) entydigt forbyder brug af cookies til statistikformål uden brugernes samtykke.

Sidst i afsnit 4 Undtagelser står: Et eksempel på, hvor undtagelsen ikke finder anvendelse, er brugen af fx cookies eller lignende teknologier til webstatistik eller anden analyse af brugernes adfærd på en tjeneste (eller dele heraf). Webstatistik er sjældent en teknisk forudsætning for at levere en tjeneste og sjældent det formål, med hvilket brugere tilgår en tjeneste.

Kulturstyrelsen har derfor bestilt en sådan cookie-godkendelse tilføjet på bibliotek.dk.

Kulturstyrelsen må henlede opmærksomheden på at et bibliotek i sagens natur har ansvaret for at de til biblioteket tilhørende web-sites overholder den nævnte bekendtgørelse. Kulturstyrelsen har i dag orienteret systemleverandørerne om forbuddet på cookies til statistikformål via Bibliotekssystemleverandørbloggen https://syslev.wordpress.com/

Kulturstyrelsen har opfordret systemleverandørerne til at tage de nødvendige skridt og efter vores opfattelse kan biblioteket afvente en orientering fra jeres leverandør af bibliotekssystem. Andre leverandører af web-løsninger bør biblioteket kontakte direkte.

Kulturstyrelsen er opmærksom på den usikkerhed denne bestemmelse vil have for bibliotekernes web-statistik (f.eks. brug af KPI-index, Webtrends, Google Analytics m.v.). Denne usikkerhed er en konsekvens af ovennævnte bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Leif Andresen

Kulturstyrelsen

(1) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139279  (BEK nr 1148 af 09/12/2011 )

(2) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140089

Tilføjelse 12. juni 2012 foranlediget af flere henvendelser:

1) Fortolkningen at cookies til web-statistik ikke er lovlige i henhold til bekendtgørelse 1148 af 9. december 2012 er ikke Kulturstyrelsens, men Erhvervs- og Vækstministeriets. Det fremgår af ovenstående citat fra Erhvervs- og Vækstministeriets vejledning – og af deres egne fortolkning i opsætning af deres egen løsning. Se http://www.evm.dk/om-ministeriet/om-evm-dk/cookies hvor Google Analytic specifikt nævnes som webstatistikværkstøj, som brugeren skal give accept af ved at acceptere cookies til statistikformål.

2) Kulturstyrelsen beklager ikke at have haft opmærksomheden på forholdet med web-statistik tidligere. Det var en artikel på Søndag Aften Cookie-regler overtrædes http://www.cultur.com/2012/0601.html, som startede det aktuelle forløb. Ganske vist er dette indlæg m.h.t. bibliotek.dk  ikke helt korrekt, men det viste sig at de havde ret m.h.t. forholdet med webb-statistik.

3) Kulturstyrelsen er ikke myndighed i forhold til denne type sikkerhedsspørgsmål. Yderligere fortolkning henvises derfor til Erhvervs- og Vækstministeriet. Tilsvarende gælder henvendelser vedr. om relevansen af bestemmelsen. Som styrelse tilknyttet Kulturministeriet (og dermed en del af den danske statsadministration) har Kulturstyrelsen ingen kommentarer til dette spørgsmål.

4) Kulturstyrelsen har orienteret biblioteker, systemleverandører og andre interessenter mindre end 24 timer efter vi blev opmærksomme på “detaljen” med web-statistik efter en ekstra juridisk vurdering internt.

5) Da Kulturstyrelsen netop ikke er myndighed, så har vi alene viderebragt en relevant information. Kulturstyrelsen agter ikke at foretage sig yderligere i denne sag, da styrelsen netop ikke er kontrolmyndighed i denne sag.

6) Det er ethvert firmas og enhver institutions eget ansvar at følge – og kende – gældende lovgivning.

7) I betragtning af sagens betydning og at der er ikke foreligger nogen anmeldelse i juridisk forstand, er det Kulturstyrelsens vurdering at bibliotekerne kan afvente at deres leverandører har undersøgt sagen og forberedt en løsning. Men det er naturligvis alene en vurdering af, hvad der er rettidig håndtering. Det forhindrer ikke at byretten eller Erhvervs- og Vækstministeriet kan have en anden opfattelse.

Med venlig hilsen

Leif Andresen

Cookie-bekendtgørelsen

31. maj 2012

Der har været forespørgsler vedrørende Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139279 (BEK nr 1148 af 09/12/2011 ). og den tilhørende Vejledning om nye regler om lagring af cookies og lignende teknologier https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140089 (VEJ nr 9018 af 08/12/2011 ).

Denne lovgivning henhører under Erhvervs- og Vækstministeriet. Kulturstyrelsen kan derfor kun vejledende udtale sig om, hvorvidt en given lagring af er tilladt uden samtykke.

I undtagelsesbestemmelserne i bekendtgørelsens § 4 uddybes det i stk. 1, nr. 2, hvornår lagring af eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr er påkrævet. Såfremt lagring af eller adgangen til oplysninger ikke er nogen teknisk forudsætning for at kunne levere en tjeneste (eller dele heraf), der fungerer i overensstemmelse med tjenestens formål, er lagringen eller adgangen ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen i bekendtgørelsens § 4. Det afgørende for undtagelsesbestemmelsens rækkevidde i §  4 er tjenestens formål. Der bør ifølge vejledningen med hensyn til tjenstens formål lægges vægt på det formål, med hvilket brugere tilgår tjenesten. 

Det er styrelsens opfattelse, at anvendelse af en cookie alene til at understøtte forbindelse til en informationstjeneste, evt. med parametre som standardformat, standardsøgekoder mv., er tilladt. Oplysninger i en cookie, der ikke understøtter forbindelse til en informationstjeneste i overensstemmelse med dens formål, er ikke dækket af bekendtgørelsens § 4.

Styrelsen vil derfor opfordre til, at systemleverandørerne overvejer om anvendelse af cookies falder uden for undtagelsesområdet i bekendtgørelsens § 4.  Ovennævnte vejledning nr 9018 er et godt redskab til dette.

Med venlig hilsen

Christian Søndergård Christensen og Leif Andresen

CULR. Core User Library Registry

5. maj 2012

Formålet med CULR er kort fortalt at identificere de biblioteker, hvor en given person eller virksomhed er registreret som låner. CULR skal således vedligeholde en liste over de lokale lånernumre, som hver enkelt person råder over.

Formålet med offentliggørelsen er at give systemleverandørerne mulighed for at forberede de lokale bibliotekssystemer på at kunne levere data til CULR enten ultimo 2012 eller primo 2013. Hvad angår opslag i CULR, så er specifikationen ikke endelig og skal drøftes videre i FRIB, Forum for Rettighedshåndtering i Biblioteker.

Se nærmere: http://biblstandard.dk/culr

med venlig hilsen

Leif Andresen

Kulturstyrelsen

 

Kode for tilgængelighed

29. april 2012

Medio 2011 blev et nyt delfelt i danMARC2 taget i bruge: 096 *r for kode for tilgængelighed. Formålet var – og er – at gøre håndteringen af bestillinger enklere og ved at basere dette på koder også gøre denne håndtering mere maskinel.

Derfor vil styrelsen gerne opfordre til at alle systemleverandører sikrer, at deres kunder kan anvende denne facilitet. Vi har i styrelsen i sidste uge haft et møde med repræsentanter for uddannelsesbiblioteker, hvoraf flere ikke kunne indtaste koder i 096 *r og for andre kommer delfeltet ikke med ved eksport.

Implementering af 096 *r er vigtig for effektiviseringen af lånesamarbejdet og derfor opfordres alle systemleverandører til at sikre at anvendelsen bliver muligt.

Se nærmere information i DanBib dokumentation: http://www.danbib.dk/index.php?doc=bestil_096r-koder

Med venlig hilsen

Leif Andresen

Kulturstyrelsen

MarcXchange guidelines

22. december 2011

Her lige før jul er publiceret:

Guidelines for exchange of danMARC2 records in MarcXchange (danZIG-specification 11) http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/publikationer_engelske/andre/Guidelines_for_exchange_of_danMARC2_records_in_MarcXchange.pdf

Bemærk at denne type annoncering af færdige specifikationer fremover primært vil ske på den nye blog Biblioteksstandarder i Danmark https://biblioteksstandarder.wordpress.com/

Bemærk endvidere at Styrelsen for Bibliotek og Medier pr. nytår fusionerer med Kunststyrelsen og Kulturarvsstyrelsen til Kulturstyrelsen. Men opgaverne består og denne og ovennævnte blog forsætter uden ændringer.

Godt nytår og god jul.

 

Med venlig hilsen

Leif Andresen