Varsling af ny version af OpenSearch

10. november 2017 by

styrket_datafællesskab_istock

DBC varsler hermed version 5.0 af søgewebservicen OpenSearch pr. 1. februar 2018.

Versionen vil indebære ændringer af API. Desuden vil versionen have ændringer til opsætningen vedr. angivelse af agency, profiler og repositorium, da disse parametre gøres obligatoriske.

Der udsendes mere udfoldet information om de konkrete ændringer inden jul.

Det er den igangværende indsats for at fremtidssikre performance i databrøndens infrastruktur, der gør det nødvendigt at ændre i servicen.

Venlig hilsen
DBC

Reklamer

Nye services der trækker på brønddata

12. oktober 2017 by

modern kitchen and busy chefs

12.10 2017

Vi er glade for alle initiativer, der kreativt sætter brønddata i spil på en ny måde i biblioteksformidlingen. Ingen tvivl om det – blot beder vi jer være opmærksomme på at give både DDB og DBC en projektbeskrivelse, inden I begynder at udvikle en ny service eller et nyt produkt, der trækker på brønddata. Så kan vi i fællesskab finde den bedste løsning i forhold til samspillet med brønden.

På den måde kan vi sikre os, at brønden kan klare den nye, ekstra belastning og i fællesskab finde en løsning, der gør, at det nye produkt eller den nye service ikke påvirker brøndens normale drift og svartider.

Har I planer om en ny service eller et nyt produkt, der trækker på brønddata, så bedes I kontakte:

DBC as
Bente Schade Poulsen
Markeds- & kundechef
bsp@dbc.dk

Danskernes Digitale bibliotek
Preben Aagaard Nielsen
ddb@slks.dk

Venlig hilsen
DBC

 

OpenOrder version 2.7 og 2.7.1 lukker

25. september 2017 by

DBC lukker ældre versioner af OpenOrder-webservicen pr. 1.12.2017. Alle brugere af servicen bedes derfor skifte til nyeste version: version 2.8.

Yderligere information:

 

Ny version 2.10 af Moreinfo – erstatter 2.9 og tidligere versioner.

6. september 2017 by

Vi har sat ny version af Moreinfo-webservicen (“Forsideservice”) i drift.

Versionen indeholder de samme rettelser som version 2.9 (se syslev-bloggen 28. juni 2017) , men retter nogle generende fejl i 2.9, så vi anbefaler alle brugerere af Moreinfo – inkl. de der har taget version 2.9 i brug – at skifte til version 2.10 senest 1. december 2017.

Se også: https://opensource.dbc.dk/services/moreinfo

MoreInfo-brugere – skift til version 2.9

28. juni 2017 by

Alle brugere af MoreInfo-servicen opfordres til at skifte til ny version 2.9 så hurtigt som muligt.

Biblioteker der anvender Moreinfo version 2.1 kan dog fortsætte hermed indtil 1. december, således som DBC tidligere har meldt ud.

Forskellen på version 2.8 (og ældre versioner) og 2.9 ligger i typedefinitionen af faustnummer, linje 250 i xsd’en:

Version 2.8 og ældre, fx: https://moreinfo.addi.dk/2.8/moreinfo.xsd
<xs:simpleType name="FaustType">
<xs:restriction base="xs:positiveInteger"/>
</xs:simpleType>

Version 2.9: https://moreinfo.addi.dk/2.9/moreinfo.xsd
<xs:simpleType name="FaustType">
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

Ved at kalde Morenfo med faustnummer som string i stedet for som positiveInteger, vil servicen også virke med ældre faustnumre med 1. ciffer = 0 (Nul).

Eksempel: Faustnummer 07174292

 

 

Tilbagerulning af formatændring

27. juni 2017 by

Det fremgik af Kat-format-nyt 2017:3 udsendt 20.4.2017 at følgende formatændring var blevet godkendt af Bibliografisk Råd:

Felt 014 kan gentages, når delfelt *x findes.

Der har imidlertid vist sig en større kompleksitet end antaget bl.a. at DBC’s systemer – og dermed formentlig også andre systemer – i højere grad end forventet forudsætter at feltet ikke gentages, og vi er derfor betænkelige ved at indføre ændringen.

På den baggrund har vi opfordret BIR til at trække ændringen tilbage, hvilket BIR-FU har bifaldet under forudsætning af BIR’s accept.

DBC lukker for OpenAgency-versioner før version 2.32

7. juni 2017 by

DBC lukker i løbet af januar 2018 for alle versioner af OpenAgency-webservicen som er ældre end version 2.32.
Det skyldes et behov for oprydning og forenkling af vores drift af servicen.

Beskrivelse af ændringer i de enkelte versioner kan ses her:
https://openagency.addi.dk/2.32/NEWS.html

Wsdl version 2.32:
https://openagency.addi.dk/2.32/?wsdl

Xsd version 2.32:
https://openagency.addi.dk/2.32/openagency.xsd

Beskrivelse af servicen:
http://opensource.dbc.dk/services/open-agency

Yderligere information, henvendelse til:
https://kundeservice.dbc.dk/

MoreInfo version 2.1 lukker!

18. november 2016 by

MoreInfo servicen til Forsideservice er omlagt til brøndarkitektur, og der er skiftet database fra Oracle til Postgres.

Nyeste version 2.6 er sat i drift, og det anbefales, at bibliotekerne skifter til denne version snarest, bl.a. fordi den giver bedre performance på visning af forsiderne.

Den tidligere version 2.1 vil blive lukket om 6 måneder fra d. 18. november 2016.

MoreInfo version 2.6:
http://moreinfo.addi.dk/2.6

OpenAgency: Ændringer i getRegistryInfo ved introduktionen af Fælles BiblioteksSystem (FBS)

5. februar 2016 by

Introduktionen af Fælles Biblioteks System (FBS) har nødvendiggjort nogle ændringer i OpenAgency’s getRegistryInfo-funktion. Det er den funktion der kaldes af klienter i bibliotekssystemer til opdatering af bibliotekssystemets register over andre bibliotekers serveradresser og protokoller, bl.a. til brug i det automatiske lånesamarbejde.

Ændringerne er i drift i OpenAgency fra version 2.24 og frem.

Både iso18626- og z3950-ILL
Introduktionen af det nye Fælles Bibliotekssystem (FBS) har medført nogle ændringer i OpenAgency, foranlediget af at FBS bruger den nye iso18626-standard til ILL-kommunikation. FBS-systemet vil efter planerne blive rullet ud til det store flertal af folkebiblioteker i Danmark i løbet af 2016-17. For nylig er Axiell også begyndt at rulle en ny version ud med iso18626-understøttelse til alle deres DDELibra-kunder.

OpenAgency skal derfor betjene de lokale biblioteksregistre med information om biblioteker der anvender iso18626-standarden til ILL – hvor z3950-danzig-ILL hidtil har været enerådende. Og da ikke alle de eksisterende installationer kan understøtte iso18626, er det nødvendigt at servicen informerer om hvordan et z3950-bibliotek kan kommunikere automatisk med et iso18626-bibliotek.

FBS-systemet har slet ikke mulighed for at modtage z3950, mens Axiells DDELibra-biblioteker godt kan. Ydermere kræver FBS-systemet at al ILL-kommunikation sker gennem DBCs nationale ILL-infrastruktur, mens DDELibra-bibliotekerne foretrækker at sende både iso18626- og z3950-beskeder direkte til hinandens servere.

For at få det hele til at hænge sammen, så alle biblioteker kan snakke ILL med hinanden, uanset protokol og system, har vi introduceret to sæt tekniske adresser for iso18626-biblioteker i OpenAgency.getRegistryInfo-svaret:

  • en iso18626-adresse (bibliotekets egen eller DBCs)
  • en z3950-adresse (bibliotekets egen eller DBCs)

Om det er bibliotekets egen serveradresse(r) eller DBCs som servicen udleverer, bestemmer biblioteket selv via en trimning i VIP-basens grænseflade. VIP. D.1 Bestillinger og lån: Eksponering af serveradresse i OpenAgency (valg: Egen adresse eller DBCs adresse).

Det er så op til klientsystemerne at vælge den af de to adresser og protokoller, som man kan forbinde sig til.

Eksempler fra OpenAgency 2.24

1. Iso18626-bibliotek der eksponerer egne serveradresser i OpenAgency (DDELibra-bibliotek)

<oa:iso18626>
<oa:iso18626Address>iso18626-adresse-fra-VIP</oa:iso18626Address>
<oa:iso18626Password>password-fra-VIP</oa:iso18626Password>
</oa:iso18626>
<oa:z3950Ill>
<oa:z3950Address>z3950-adresse-fra-VIP</oa:z3950Address>
</oa:z3950Ill>

Her udleveres egen iso18626-adresse + password for det pågældende bibliotek (egen server). Til brug for z3950-biblioteker udleveres også bibliotekets z3950-serveradresse. Biblioteket kræver ikke z3950-login.

2. Iso18626-bibliotek der eksponerer DBCs serveradresser i OpenAgency (FBS-bibliotek)

<oa:iso18626>
<oa:iso18626Address>https://iso18626.addi.dk/copa-rs/app/iso18626/ </oa:iso18626Address>
<oa:iso18626Password>xxxxxxxxx</oa:iso18626Password>
</oa:iso18626>
<oa:z3950Ill>
<oa:z3950Address>z3950.dbc.dk:210/danbib</oa:z3950Address>
<oa:z3950GroupId>bibnr</oa:z3950GroupId>
<oa:z3950UserId>netpunkt</oa:z3950UserId>
<oa:z3950Password>netpunkt-adgangskode</oa:z3950Password>
</oa:z3950Ill>

Her udleveres DBCs iso18626-serveradresse (“COPA”-servicen). Til brug for z3950-biblioteker udleveres DBCs z3950-adresse (“Zpunkt”) samt netpunkt-logintriple for det bibliotek der konkret henter data fra OpenAgency; zpunkt kræver z3950-login (Zpunkt-login er identisk med bibliotekets netpunkt-login).

Herved får lokale systemer – der alene understøtter z3950-kommunikation – mulighed for fortsat at sende beskeder til de nye iso18626-biblioteker; hvad enten det sker direkte til bibliotekernes servere, eller via DBCs zpunkt.

Tidligere blogindlæg om OpenAgency.getRegistryInfo:

Kontakt: Anders-Henrik Petersen, DBC, ahp@dbc.dk.

Kvitteringer fra bestilsystemet i xml via https

22. oktober 2015 by

DBCs bestilsystem tilbyder en funktion til download i lokalsystem af kopi af ILL- bestillinger med tilhørende låneroplysninger fra netpunkt/DanBib/bibliotek.dk – populært kaldet kvittering for bestilling.

Hidtil har eneste mulighed for maskinlæsbar udveksling af disse informationer været via mail, med indholdet formateret i iso8459-formatet “ILL0”. Disse mails skal krypteres, da de kan indeholde personhenførbare informationer, såsom cpr-nummer. Brugeren skal derfor selv levere et brugbart offentligt certifikat til kryptering til DBC.

Vi tilbyder nu en mere enkel og “moderne” måde at udveksle disse informationer: via https med kvitteringen i xml-format, beskrevet i en wsdl.

Vi kalder servicen OpenReceipt, nyeste version af wsdl’en er version 1.2. Openreceipt kører i drift i DBCs bestilsystem, og kan afprøves af interesserede systemleverandører og udviklere via vores eksternt eksponerede testsystem.

Link til wsdl og xsd:
http://oss-services.dbc.dk/opencat/WSContracts/orderReceipt/tags/1.2/

Yderligere information:
Kontakt produktkonsulen Anders-Henrik Petersen, DBC, ahp@dbc.dk.